Besimi

Fjala iman do të thotë besim, siguri. Si terminologji e fesë islame, iman (besim) do të thotë miratim dhe vërtetim i Profetit Muhamed (s.a.s.) në konkluzionet fetare të njohura si kategorike, të sjella prej tij nga Allahu i Lartë, pranim pa lëkundje i gjërave të lajmëruara prej tij, besim me zemër se ato janë të drejta e të vërteta, do të thotë pohim i ndërgjegjshëm dhe ndjesi me zemër.

1. BESIMI NË ZOT

2. BESIMI NË ENGJËJT

3. BESIMI NË LIBRAT E SHENJTË

4. BESIMI NË PROFETËT

5. BESIMI NË JETËN E PËRTEJME

6. BESIMI NË PARACAKTIMIN HYJNOR

7. ARTIKUJ RETH BESIMIT