“Allahu përcaktoi të mirat dhe të këqijat, pastaj bëri të qartë se: Kush synon të kryejë një vepër të mirë dhe nuk e realizon dot, Allahu do ta regjistrojë në praninë e Tij si të kryer. Nëse ai person ka patur si synim kryerjen e një vepre të mirë dhe e ka kryer atë, Allahu do t’ia shkruajë duke nisur nga dhjetë herë deri në shtatëqind herë më shumë, madje edhe më tepër. Nëse një person synon të kryejë një vepër të keqe dhe nuk e bën atë, Allahu e regjistron si një vepër të mirë të kryer. Nëse ka synuar një vepër të keqe dhe e ka kryer atë, Allahu do ta shkruajë si një vepër të keqe vetëm.” [Buhari, rikak 31; Muslim, iman 207]

Ndajeni me miqtë tuaj...