“Veprat janë sipas synimeve, dhe çdokush do të marrë atë që ka patur si synim. Ai që ka emigruar për (hir të) Allahun dhe të Dërguarin e Tij, emigrimi i tij është për Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Kush ka emigruar për hir të ndonjë përfitimi material ose të një gruaje për t’u martuar, emigrimi i tij është për atë që ka patur si synim.” [Buhari, iman 41; Muslim, imâre 155]

Ndajeni me miqtë tuaj...