Islami

“Islami është i ndërtuar mbi pesë shtylla, të cilat janë: dëshmia se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe dëshmia se Muhamedi është i Dërguari i Tij, falja e pesë vakteve të namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i muajit të Ramazanit, si dhe kryerja e Haxhit në Qabe, për ata që kanë mundësi.”

1. FJALA E DËSHMISË
2.NAMAZI
3.ZEKATI
4. AGJËRIMI
5.HAXHI

6. ARTIKUJ RETH ISLAMIT